Kategoria Strony
Promocja Stron
    System reklamy Test
Promocja Stron

Zwykle ATP

Zwykle ATP tworzy kompleks z dwuwartościowymi jonami Mg2+.. Przy pH 7 tylko dwa wodory końcowej grupy fosforanowej ma całkowicie zdysocjowane. W komórce ATP występuje w stężeniu około 1 do 5 mM, przy czym stężenie to jest regulowane poziomem ADP.

Warto zwrócić uwagę, że w warunkach standardowych stężenia sub-stancji reagujących i produktów wynoszą 1 M, stąd ich stosunek wynosi 1,0, gdy tymczasem stosunek stężenia ATP do ADP w komórce jest dużo wyższy niż 1,0. Ponadto w komórce stężenie wody biorącej udział w reakcji hydrolizy ATP jest bardzo duże. Po wprowadzeniu odpowiednich poprawek można wyliczyć, że potencjał termodynamiczny hydrolizy ATP do ADP w komórce może dochodzić do 12 000 cal/mol. Jednak wygodniej jest zachować w obliczeniach warunki standardowe, gdyż wtedy można porównywać zmiany potencjału termodynamicznego różnych reakcji chemicznych.

Leave a Reply