Zużycie energii i szybkość biosyntezy

Jedną z najlepiej poznanych komórek jest komórka bakteryjna Escherichia coli i na jej przykładzie oparto wyliczenie zapotrzebowania energetycznego na biosyntezę różnych składników zamieszczone w tab. 4. Wyliczenia odnoszą się do komórki, która często dzieli się, a więc prawie cała jej energia jest kierowana na biosyntezy związane z odtwarzaniem masy komórki podzielonej. Komórki ssaków rosną dużo wolniej i wiele energii zużywają na czynności nie związane ze wzrostem. Prawdopodobnie również proporcje zużycia energii na różne rodzaje syntez mogą być bardzo różne, zależne od typu komórki. Istnieje też stała wymiana składników, co przedstawiono w tab. 5, dla komórki wątrobowej.

-1/2 jest czasem potrzebnym do wymiany połowy istniejącego w ko-mórce materiału. W trzeciej rubryce obliczono, ile razy nastąpi całkowita wymiana składnika w ciągu życia komórki.

Wiele komórek produkuje substancje, które są wydzielane. Komórki części zewnątrzwydzielniczej trzustki wydzielają białka – enzymy tra-wienne, komórki tkanki łącznej – białka i polisacharydy substancji mię-dzykomórkowej, a komórki wątroby – białka surowicy krwi. Wymaga to dużych nakładów energii, która jest zużywana z różną szybkością, zależną od zmiennego zapotrzebowania na produkowaną przez komórkę substancję.

Leave a Reply