Kategoria Strony
Promocja Stron
    System reklamy Test
Promocja Stron

Z rozwojem chirurgii przeszczepów tkankowych

Ostatnie badania wskazują, że u szczurów notowano częstsze występowanie mięsaków i raków po naświetleniu całego zwierzęcia odpowiednią dawką promieni Roentgena. Wprawdzie nie ma dowodów, że guzy te były pochodzenia wirusowego, ale można założyć z dużym prawdopodobieństwem, że ich rozwój był wynikiem aktywacji pewnych latentnych wirusów onkogennych, pasożytujących w komórkach tych zwierząt.

Obecnie coraz większą uwagę, w związku z rozwojem chirurgii przeszczepów tkankowych, zwraca się na udział różnych środków obniżających reaktywność ustroju na obce tkanki (tzw. środki immunosupresyj- ne) w zwiększaniu zapadalności na nowotwory. Pamiętając, że promieniowanie jonizujące, które aktywuje wirusy latentne, jest jednocześnie czynnikiem wysoce immunodepresyjnym, łatwo można zrozumieć mechanizm zwiększania częstotliwości nowotworów po stosowaniu takich środków jak surowica antylimfocytarna, imuran czy glikokortykoidy.

Leave a Reply