Kategoria Strony
Promocja Stron
    System reklamy Test
Promocja Stron

W procesach zachodzących przy stałej temperaturze

Dodajmy, że w procesach zachodzących przy stałej temperaturze i objętości stan równowagi czy też kierunek procesu można określić za pomocą energii swobodnej F. Jest ona określona równaniem: gdzie U – energia wewnętrzna układu, T – temperatura bezwzględna. Energia swobodna pozostaje stałą w procesach odwracalnych, maleje natomiast w procesach nieodwracalnych. wyrazi się stałą wartością, którą nazywamy termodynamiczną stałą rów-nowagi, Kr. Stała równowagi przy ustalonych warunkach temperatury i ciśnienia nie zmienia się. W tych warunkach stosunek stężeń [B] do [A] nie zależy od ich stężeń wyjściowych, ale jest wynikiem dążenia do stanu, dla którego potencjał termodynamiczny składników reakcji jest najmniejszy. Istnieje związek między stałą równowagi i zmianą po-

Leave a Reply