Kategoria Strony
Promocja Stron
    System reklamy Test
Promocja Stron

W opinii autorów

(ryc. 15) geny receptorowe są wrażliwe na kilka rodzajów aktywującego RNA, natomiast gen integrator potrafi produkować tylko jeden rodzaj tego RNA. W przypadku drugim (ryc. 16) geny receptorowe są wrażliwe na jeden rodzaj aktywującego RNA – natomiast geny integrujące są zdolne do produkcji kilku jego rodzajów.

\W opinii autorów model tłumaczy mechanizmy kontroli aparatu ge-netycznego u wyżej zorganizowanych komórek poprzez spełnianie na-stępujących warunków:

-1. Dzięki obecności elementu sensorycznego genom jest wrażliwy na sygnały środowiska zewnętrznego (hormony) i wewnętrznego komórki (mediatory wewnątrzkomórkowe – nukleotydy cykliczne patrz dalej: 3’5′-cykliczny AMP). Być może aktywacja genu sensorycznego zachodzi w wyniku przemiany allosterycznej białek osłaniających DNA. Możliwość tę potwierdza działanie 17-beta-estradiolu na genom komórek błony śluzowej macicy.

Leave a Reply