Kategoria Strony
Promocja Stron
    System reklamy Test
Promocja Stron

VS IS. MECHANIZMY REGULACYJNE METABOLIZMU KOMÓRKI

Harmonia pomiędzy licznymi torami metabolicznymi oraz niezwykła ekonomiczność pracy poszczególnych układów enzymatycznych wskazują na obecność precyzyjnych mechanizmów regulujących metabolizm komórki. W reakcjach wieloenzymatycznych ilości powstających produktów końcowych są odpowiednie do aktualnego zapotrzebowania komórki. Zwykle nie obserwuje się nadmiaru produktów pośrednich reakcji wieloenzymatycznych. Stałość budowy białka ukształtowana jest na szczeblu filogenetycznym. Logiczne wydaje się istnienie ścisłego powiązania pomiędzy aparatem genetycznym komórki a ilością produkowanego białka, czyli ogólnie – stanem czynnościowym komórki.

Związek pomiędzy kompleksem kwasów nukleinowych a procesem koordynowania syntezy i aktywności białek, głównie enzymatycznych, będzie wyjaśniony na podstawie prac Jacoba i Monoda . Autorzy ci obserwowali zjawiska genetycznej regulacji metabolizmu komórki u bak-terii – E.coli (Escherichia coli – pałeczka okrężnicy). Zjawiska te ob-serwowano u bakterii, przypuszczając identyczność ich przebiegu u wyż-szych organizmów w tym i u ssaków. W świetle szeregu badań nad mechanizmami regulacji metabolizmu komórek wyżej zorganizowanych stwierdzono szereg różnic w porównaniu z komórkami bakteryjnymi. Aktualny pogląd na to zagadnienie prezentuje hipoteza Brittena i David- sona.

Leave a Reply