Kategoria Strony
Promocja Stron
    System reklamy Test
Promocja Stron

Uszkodzenia jelit

Dość liczną grupę stanowiły dzieci z obrażeniami wielonarządowymi i wielomiejscowymi z uszkodzeniem płuc (17 przyp.) (ryc. 9). U tych pacjentów w większości przypadków obserwowano jednoczesne uszkodzenie narządu ruchu (10 przyp.) oraz dość często obrażenia centralnego układu nerwowego (7 przyp.). W pojedynczych przypadkach uszkodzeniu płuc towarzyszyło uszkodzenie nerek (3 przyp.), wątroby i śledziony (po 2 przyp.).

Uszkodzenia jelit jako składnik obrażeń wielonarządowych i wieło- miejscowych stanowiły w naszym materiale grupę 7 przypadków (ryc.

– 10) . Z ich uszkodzeniem w 4 przypadkach współistniały obrażenia narządu ruchu, w 3 przypadkach nerek, w 2 centralnego układu nerwowego oraz w pojedynczych przypadkach wątroby, śledziony i narządów płciowych.

Nieliczną grupę stanowiły uszkodzenia śledziony, które stwierdziliśmy u 6 pacjentów z obrażeniami wielomiejscowymi i wielonarządowymi (ryc. 11). W 4 przypadkach obrażeniu śledziony towarzyszyło uszkodzenie narządu ruchu, w 3 przypadkach uszkodzenie wątroby oraz w 3 przyp. nerki, ponadto w 2 przyp. uszkodzenie płuc. W pojedynczych przypadkach współistniało obrażenie centralnego układu nerwowego, jelit i narządów płciowych.

Podsumowanie. U dzieci z obrażeniami wielomiejscowymi i wielonarządowymi przeważały w naszym materiale obrażenia wielo- miejsoowe, których było ogółem 256, podczas gdy obrażeń wielonarządo-

Z Kliniki Chirurgii Dziecięcej Instytutu Pediatrii AM w Lublinie Kierownik Kliniki: doc. dr hab. med. Jerzy Osemlak Z Kliniki Okulistyki AM w Lublinie

Wśród obrażeń wielonarządowych przypadki z uszkodzeniem narządu wzroku należy zaliczyć do grupy wymagającej szczególnej uwagi i postępowania. Urazy narządu wzroku w połączeniu z urazem innych narządów doprowadzają zazwyczaj do ciężkiego wstrząsu. Dotyczy to zwłaszcza dzieci, bardzo wrażliwych na działanie szkodliwych czynników zewnętrznych i ła’two popadających we wstrząs. Obok niebezpieczeństwa wstrząsu powyższe urazy powodują u dzieci zaburzenia funkcji widzenia, a niekiedy całkowitą nieodwracalną ślepotę [1, 2, 4, 5, 6, 7, 8], Pomimo obaw o narząd wzroku nie należy pomijać diagnostyki i leczenia obrażeń innych narządów, gdyż grozi to wieloma powikłaniami, a nawet śmiercią pacjenta [3],

Leave a Reply