U myszy z antygenami H-2b

Żeby więc określić czy dany szczep myszy będzie wrażliwy na wirusa Frienda, czy też nie, należy uwzględnić dwa oddzielne geny, Fv-1 i Fv-2. Innym genem gospodarza, wpływającym na odpowiedź na FV, jest gen Rgv-1 (resistence to Gross virus – gen oporności na wirusa Grossa), który został zidentyfikowany podczas badań nad wrażliwością na wirusa białaczki Grossa. Gen ten odpowiedzialny jest za splenomegalię i za odpowiedź immunologiczną na antygeny związane z infekcją wirusową. Gen ten zlokalizowany jest blisko genu Ir-1, regulującego poziom odpo-wiedzi immunologicznej na szereg antygenów. To może sugerować, że intensywność odpowiedzi immunologicznej na antygen wirusowy może również być regulowana genem Ir-1, a oporność na FV, określana genem Rgv, jest tylko silniejszą odpowiedzią na antygen tego wirusa, określaną zasadniczo przez Ir-1.

U myszy z antygenami H-2b (patrz rozdz. IX) splenomegalia występuje później i wymaga większej dawki wirusa niż u myszy z antygenami H-2a. Wykazano też związek między typem H-2 (b, d) a wrażliwością nie tylko na wirusy Frienda czy Grossa, ale też na inne wirusy białaczek, a nawet na wirusy raka piersi.

Leave a Reply