Kategoria Strony
Promocja Stron
    System reklamy Test
Promocja Stron

Takie czynniki, jak promieniowanie jonizujące

Badania struktury czwartorzędowej enzymu wykazały, że składa się on z 4 identycznie zbudowanych i o identycznych właściwościach jednostek zwanych – protomerami. Protomery w obecności niektórych związków rtęci w roztworze dysocjują do 2 składowych podjednostek. Właściwości protomerów składników powstałych podczas dysocjacji zasadniczo różnią się wzajemnie. Jedna z tych podjednostek, zwana pod- jednostką katalityczną („catalytic subunit”), charakteryzuje się następującymi właściwościami: m.cz. 1X105, współczynnik sedymentacji = 5,8S. 

Wykazuje ona aktywność enzymatyczną w stosunku do substratu i nie jest hamowana przez inhibitor allosteryczny, czyli CTP. Druga podjedno- stka, zwana regulacyjną („regulatory subunit”) ma m.cz. 2,5 X 10l, współczynnik sedymentacji = 2,6S, nie wykazuje żadnego powinowactwa do substratu, nie przejawia aktywności enzymatycznej, wiąże natomiast CTP.

Takie czynniki, jak promieniowanie jonizujące, sole miedzi, mocznik, mogą również- powodować wypadnięcie wrażliwości enzymu na inhibitory allosteryczne, przy zachowaniu aktywności katalitycznej.

Leave a Reply