Kategoria Strony
Promocja Stron
    System reklamy Test
Promocja Stron

Subslrat i produkt końcowy

Jednym z lepiej poznanych układów enzymatycznych, charakteryzu-jących się istnieniem sprzężenia (hamowania) zwrotnego, jest układ kilku enzymów, niezbędnych do przekształcania asparaginy i fosforanu karbamoilu do kwasu cytydynotrójfosforowego (CTP). W omawianym przykładzie produkt końcowy reakcji – CTP jest swoistym inhibitorem dla I kolejnego enzymu całego ciągu metabolicznego – karbamoilo- transferazy asparaginianowej. Przykład ten zilustrowano na ryc. 4.

Subslrat i produkt końcowy reakcji enzymatycznej nie są do siebie podobne pod względem budowy przestrzennej. Dla tego typu inhibitorów wprowadzono pojęcie inhibitorów allosterycznych. Hamujący wpływ na aktywność enzymów określa się jako efekt allosteryczny. Odpowiednio – enzymy i białka wrażliwe na działanie inhibitorów allosterycznych nazywane bywają białkami allosterycznymi.

Bardziej szczegółowe badania biochemiczne wykazały, że substrat i inhibitor allosteryczny łączą się z cząsteczką enzymu w dwu różnych miejscach. Tymi miejscami na powierzchni enzymu są:

Leave a Reply