Kategoria Strony
Promocja Stron
    System reklamy Test
Promocja Stron

Skład lipidów błon

Skład lipidów błon ma niewątpliwie duże znaczenie dla aktywności białek, które występują w ich sąsiedztwie. Obniżenie temperatury poniżej 23°C wywołuje zmiany we wzajemnym oddziaływaniu cząsteczek lipidów, zwiększa również energię aktywacji enzymów oddechowych w mitochondriach zwierząt stałocieplnych. Podobne obserwacje czyniono u roślin wrażliwych na ochłodzenie. Błony mitochondriów tych organizmów zawierają stosunkowo mniej nienasyconych kwasów tłuszczowych niż błony mitochondriów zwierząt zmiennocieplnych i roślin niewrażliwych na obniżenie temperatury. Stwierdzono też, że sulfoglikoli- pidy stale występują w większej proporcji w tkankach o zwiększonym transporcie jonów .Na+ oraz większej aktywności ATP-azy zależnej od sodu i potasu występującej w błonach, co mogłoby świadczyć o bardziej ścisłym związku pewnych lipidów i białek czynnych w błonach.

W żywych komórkach lepkość lipidów tworzących błony jest zbliżona do lepkości oleju oliwek. I tak przy 20°C w błonie czopków siatkówki wynosi 2 puazy (P), w błonach erytrocytów 5-20 P, a w błonach komórek myszy 1-10 P.

Budowę morfologiczną błon i hipotezy dotyczące jej budowy mole-kularnej opisano w rozdz. III. Warto wspomnieć, że w badaniach gliko- proteidów i glikolipidów grupowych błon erytrocytów duże zasługi mają polskie szkoły: Baranowskiego we Wrocławiu oraz Kościelaka w War-szawie.

Leave a Reply