Sekwencje nukleotydów

– ten typ RNA wykazuje dość ścisły związek z chromatyną jądra komórkowego, – nie występuje w cytoplazmie i nie jest prekursorem polisomów,

– sekwencje nukleotydów różnią się od sekwencji nukleotydów występujących w RNA cytoplazmy komórki. Zasady czynności genomu według Brittena i Davidsona przedstawiono na rycinach 15 i 16.

Należy w tym miejscu podkreślić fakt, że uczynnianie genów pro-dukujących może różnić się zależnie od szczegółów budowy genów inte-grujących i genów receptorowych. W pierwszym przypadku modelu

Leave a Reply