Rozwój zarodźca pasmowego

Budowa i rozwój. Rozwój zarodźca pasmowego przebiega podobnie jak u za- rodźca ruchliwego, jednakże podczas schizogonii przedkrwinkowej wytwarza się ok. 2 tys. merozoitów z jednego schizonta nie tworzą się hipnozoity. W okresie schizogonii krwinkowej zarodziec pasmowy występuje w postaci pierścienia, trofozoitu i schizonta (ryc. 3.36), dzielącego się na merozoity. Trofozoit wzrasta powoli, jest nieruchomy, początkowo okrągły, potem pasmowaty (wstążkowaty), opasujący równikowo krwinkę czerwoną schizont przed merulacją zawiera dość liczne grube, okrągłe skupienia hemozoiny oraz rzadko drobne ziarnistości Ziemanna. W okresie merulacji merozoity, najczęściej 8 (6-12), układają się wokół grudek pigmentu, tworząc układ rozetowy. Krwinka czerwona zarażana jest zwykle przez jednego pasożyta i nie ulega zmianom morfologicznym. Okrągłe lub owalne gametocyty pojawiają się w okresie 7-14 dni od rozpoczęcia schizogonii krwinkowej makroga- metocyt barwi się intensywniej niż schizont, zawiera małe o zbitej chromatynie jądro oraz grube ziarnistości hemozoiny mikrogametocyt charakteryzuje duże jądro, o luźnej siatce chromatynowej oraz delikatne (drobne) rozrzucone ziarnistości he-mozoiny. Zarodziec pasmowy zaraża mniej niż 1% dojrzałych krwinek czerwonych. Sporogonia w organizmie komara w temp. 20°C trwa 30-35 dni.

Leave a Reply