Kategoria Strony
Promocja Stron
    System reklamy Test
Promocja Stron

Rola układy ADP-ATP

Reakcje biochemiczne zachodzące w komórce układają się w łańcuchy reakcji. Uszeregowanie to zależy od potencjału termodynamicznego reakcji. Stąd też grupy fosforanowe są przenoszone ze związków o wysokim potencjale przenoszenia grupy fosforanowej na układ ADP – ATP w jednych miejscach komórki, aby w innych miejscach przekazać je z ATP dla fosforylacji. W wyniku fosforylacji powstają związki, które oczywiście mają już niższy potencjał przenoszenia grupy fosforanowej.

Reakcje przenoszenia grupy fosforanowej są reakcjami enzymatycz-nymi. Powszechne wykorzystanie ATP przy przenoszeniu grupy fosfo-ranowej stwarza komórce wygodną sytuację, gdyż może ona posługiwać się jednolitym systemem enzymatycznym związanym z tym przenoszeniem. W technice inżynieryjnej nazywa się to unifikacją, typizacją. Enzymy biorące udział w przenoszeniu energii przez grupy fosforanowe nukleotydów muszą mieć centrum aktywne podobnie zbudowane i dopasowane do struktury tych nukleotydów. Układ ADP – ATP stanowi główną drogę przenoszenia energii, chociaż.komórka może do tego celu wykorzystywać również inne, podobne układy.

Tylko pierwszy z tych etapów jest właściwym etapem utleniania sprzę-żonego z przyłączeniem grupy fosforanowej. Utleniana jest grupa alde-hydowa, a więc zostają od niej oderwane elektrony i powstaje grupa karboksylowa, do której przyłącza się jon fosforanowy. Tworzy się rodzaj mieszanego bezwodnika kwasu karboksylowego i fosforowego —

Leave a Reply