Replikacja onkogennych wirusów RNA

Nieco inaczej przebiega synteza wirusów RNA. Replikacja RNA wymaga enzymu – syntetazy RNA katalizującej wytwarzanie komplementarnej nici na jednoniciowej matrycy RNA. Jedna z tych nici Wykorzystywana jest dla wytwarzania matryc do syntezy białka (mRNA). Dla wirusów onkogennych RNA ten schemat jest jednak nieprawdziwy.

W roku 1970 jednocześnie w dwóch ośrodkach – profesora Temina oraz profesora Baltimore w USA wykazano, że informacja genetyczna wi-rusów mięsaka Rousa i białaczki mysiej Raushera zostaje przeniesiona na kopię DNA, która służy następnie jako matryca dla syntezy wirusowego RNA. Przeniesienie informacji z RNA na DNA odbywa się za pomocą swoistego enzymu, zawartego w cząsteczce wirusa, tzw. odwrotnej tran- skryptazy (reverse transcriptase), zwanej inaczej polimerazą DNA zależną od RNA (polimeraza R-DNA). Centralny dogmat genetyki mole- kularnej, że DNA kopiowane jest tylko na innej cząsteczce DNA (DNA -> DNA), został odwrócony (RNA -> DNA). Było to stwierdzenie szokujące, lecz szybko znalazło potwierdzenie w innych pracowniach.

Leave a Reply