Regulacja ilości enzymów w komórce

Ilości produkowanych różnych rodzajów białek, a zwłaszcza enzymów, są wyraźnie zróżnicowane. Dla przykładu enzymy istotne w procesie degradacji glukozy i syntezy ATP występują w znacznych ilościach. Z kolei enzymy niezbędne do syntezy koenzymów występują w komórce w ilościach znikomych. Ponadto w ilości białek i enzymów zachodzą duże wahania, które są związane ze stanem czynnościowym komórki, wpływem środowiska itp.

Wahania w ilości enzymu w komórce, w zależności od środowiska zewnętrznego, będą zilustrowane na przykładzie |3-galaktozydazy u E. coli. P-galaktozydaza rozkłada dwucukier laktozę do cukrów prostych – galaktozy i glukozy. Obecność enzymu jest więc niezbędna do wyko-rzystania dwucukru przez komórkę.

Jeżeli E. coli jest hodowana w pożywce zawierającej laktozę, jako źródło węgla, to w komórce znajduje się 3X10 3 cząsteczek (3-galaktozy- dazy. Stanowi to około 3% całkowitego białka komórki.

Leave a Reply