Kategoria Strony
Promocja Stron
    System reklamy Test
Promocja Stron

R jest stałą gazową

R jest stałą gazową = 1,987 cal/mol, T – temperaturą bezwzględną, ln Kr – logarytmem naturalnym stałej równowagi. AG° oznacza zmianę potencjału termodynamicznego (cal/mol) w warunkach standardowych, przy których substancje reagujące są w stężeniu 1 M oraz z jednego mola (albo dwóch, trzech moli) substancji reagującej otrzymuje się taką samą liczbę moli produktu w temperaturze 25°C. Jest to zmiana standardowa potencjału termodynamicznego. Takie ustalone warunki przyjmuje się dla ułatwienia porównywania zmian potencjału termodynamicznego w różnych reakcjach biochemicznych. Ponieważ większość reakcji biologicznych zachodzi w pH 7, często używa się jeszcze innego symbolu AG’, dla oznaczenia zmiany standardowej potencjału termodynamicznego przy tym pH.

Posługując się równaniem (8) można wyliczyć, jakie wartości przyjmuje A G’ przy różnych wartościach stałej równowagi. Przedstawiono to w tabeli 1. Z tabeli wynika, że wtedy, gdy stała równowagi jest wysoka, to standardowa zmiana potencjału termodynamicznego przyjmuje wartości ujemne. Taka reakcja przebiega ze zmniejszeniem się potencjału termodynamicznego. Inaczej mówiąc, gdy w wyniku reakcji, która osiągnie już stan równowagi, gromadzi się dużo produktów (czasem mówimy, że reakcja taka przebiega w prawo), to towarzyszy temu zmniejszenie się potencjału termodynamicznego.

Gdy stała równowagi przybiera wartości mniejsze od 1,0, to zmiana potencjału termodynamicznego ma znak dodatni i w stanie równowagi dynamicznej gromadzi się niewielka ilość produktów reakcji. Wobec tego znajomość zmian potencjału termodynamicznego dla określonej reakcji biochemicznej pozwala przewidywać kierunek przebiegu tej reakcji.

Leave a Reply