Kategoria Strony
Promocja Stron
    System reklamy Test
Promocja Stron

Przenikanie przez błony

Wymieniono już dwa sposoby transportu substancji przez błony: przeni-kanie, które przebiega spontanicznie, oraz transport aktywny, wymagający doprowadzenia energii.

Przenikanie nie wymaga doprowadzenia energii z zewnątrz układu i odbywa się dzięki różnicy stężeń substancji na obu powierzchniach błony, czyli, jak mówimy, dzięki istnieniu gradientu stężenia w poprzek błony.

Jeżeli cząstka wchodzi do błony dzięki dyfuzji, jej ruch powinien dawać opisać się zgodnie z prawem Ficka: Prawo to mówi, że przyrost ilości substancji transportowanej w molach An, w jednostce czasu At, jest proporcjonalny do pola a, przez które odbywa się dyfuzja, oraz gradientu stężenia ). D jest współczynnikiem proporcjonalności nazywanym współczynnikiem dyfuzji.

Zwykła dyfuzja zachodzi w przypadku przenikania wody przez błonę komórkową. Błonę można wtedy rozpatrywać jako sito o dużych oczkach w porównaniu ze średnicą przenikającej cząstki. Przy tym założeniu dla całkowitego matematycznego opisania błony wystarczy znać sumę powierzchni hipotetycznych otworów w błonie przypadającą na jednostkę powierzchni błony. Cząstki przenikającej substancji i powierzchnia błony nie oddziałują na siebie.

Gdy w naszym hipotetycznym sicie otwory są tego samego rzędu wielkości, co dyfundujące cząstki, to błona i cząstki działają na siebie wzajemnie. Zanim dyfundująca cząstka przejdzie przez jedną z po-wierzchni granicznych błony, musi przekroczyć pewnego rodzaju barierę (ryc. 18).

Leave a Reply