„Poziome” przenoszenie nowotworów

Aczkolwiek według Grossa droga „pionowa” ma być dominującą, twórcy tej teorii przyjmują, że część przypadków nowotorów może być przenoszona w obrębie tego samego pokolenia. Zwykle ma to miejsce u noworodków lub bardzo młodych osobników. Tak np. wirus polyoma może rozprzestrzeniać się poziomo wśród noworodków i osesków mysich, wirus limfomatozy kurcząt może być przenoszony drogą kontaktową wśród świeżo wyklutych kurcząt. Podkreślić jednak trzeba, że obie wymienione drogi przenoszenia czynnika onkogennego, tj „pionowa” i „pozioma”, nie są całkowicie pewne i pozostają jedynie hipotezą.

Genetyczne uwarunkowanie schorzeń nowotworowych na przykładzie białaczek. Przebieg oraz częstość występowania nowotorów, w tym białaczek, de-terminowane są konstytucją genetyczną osobnika, czyli jego genotypem. Dowody wpływu genetycznej konstytucji osobniczej na pewne raki lim- fatyczne są jednak niepełne. Lilly powiedział, że z badaniami genetycznymi nad białaczką ludzką jesteśmy obecnie w sytuacji, w jakiej byliśmy jedno pokolenie wstecz w badaniach nad białaczką mysią.

Badania nad białaczkami mysimi wyraźnie wskazywały, że genetyczne czynniki gospodarza mają istotne znaczenie w powstawaniu i przebiegu nowotworu, lecz liczba odpowiedzialnych genów oraz mechanizm ich działania były nie znane.

Leave a Reply