Kategoria Strony
Promocja Stron
    System reklamy Test
Promocja Stron

Potencjał termodynamiczny

Przypomnijmy, że stan równowagi i kierunek procesu w układzie od-osobnionym można określić za pomocą entropii. Można przyjąć, że prze-miany zachodzą w komórce – a więc w układzie otwartym – przy sta- -lej temperaturze i stałym ciśnieniu. W tej sytuacji rolę entropii spełnia funkcja zwana potencjałem Gibbsa, nazywana również entalpią swobodną albo potencjałem termodynamicznym, oznaczana literą G.

Przez H oznaczona jest tutaj inna funkcja – entalpia, określająca energię przeniesioną między układem i otoczeniem przy stałym ciśnieniu, T jest temperaturą bezwzględną, S – entropią. Obie funkcje, entalpia i potencjał termodynamiczny wyraża się w jednostkach energii.

Reakcje chemiczne mogą przebiegać samorzutnie w stałej tempera-turze i pod stałym ciśnieniem tylko w przypadku, gdy A G< 0.

Leave a Reply