Postawa ciała kręgosłup

W tym miejscu należy podkreślić bardzo ważny wpływ postawy ciała. W czasie wyprostu lędźwiowy kanał kręgowy oraz otwory międzykręgowe ulegają zwężeniu, podczas zginania zaś poszerzeniu. U osób zdrowych zmniejszenie otworów sięga 50% (w wymiarze przednio-tylnym), ale u osób dotkniętych spondylozą – aż 75% (Weinstein i wsp.).

Zbliżające się do siebie nasady łuków mogą w czasie przeprostu dać 10% zmniejszenia wymiaru górno-dolnego. Jeśli przestrzeń ta uległa już zmniejszeniu z powodu spondylozy (czy wady wrodzonej), to przyjmowaniu wyprostnej postawy ciała czy też zwiększeniu lordozy lędźwiowej mogą towarzyszyć silne bóle oraz objawy neurologiczne na obwodzie.

W przypadku zwężenia przestrzeni międzytrzonowej i zbliżenia do siebie trzonów sąsiadujących kręgów może dochodzić do wpuklania do środka więzadla żółtego w pozycji przeprostu, co jest szczególnie groźne w pogrubieniu więzadła i jego stwardnieniu.

Dołącza się do tego pogrubienie blaszek łuków i wyrostków stawowych. W czasie przeprostu może zatem następować zachodzenie na siebie wyrostków, a tym samym przyciskanie nerwów ogona końskiego między wyroślami kostnymi czy wystającymi w stronę kanału krążkami międzykręgowymi od przodu oraz więzad- łami i kością od tyłu. To właśnie powoduje występowanie chromania przestankowego czy naprzemiennej radikulopatii związanych z postawą ciała.

Objawy zajmowania przestrzeni można wykazać na zdjęciach radiologicznych, wykonywanych w pozycjach czynnościowych (zgięcie – przeprost), za pomocą mielografii czy innych metod obrazowania.

Należy przypomnieć, że ucisk nerwu zawsze pociąga za sobą jego niedotlenienie z powodu upośledzenia ukrwienia. W przypadku ucisku przedłużonego dochodzi do wewnątrznerwowych zwłóknień i zniszczeń samych włókien nerwowych. Korzenie rdzeniowe są bardziej wrażliwe na niedotlenienie niż nerwy obwodowe, gdyż nie mają one ochronnego nanerwia (ępineurium), przebiegają pęczkami otoczonymi tkanką łączną, ich naczynia odżywcze zaś położone są na ich powierzchni, a nie śródnerwowo.

Leave a Reply