Polisacharydy

Polisacharydy są zbudowane z jednostek, najczęściej cukrów prostych, aminocukrów i kwasów uronowych, połączonych ze sobą wiązaniami glikozydowymi. Najpospolitszym polisacharydem wewnątrzkomórkowym w święcie zwierzęcym jest glikogen zbudowany wyłącznie z glukozy, a przykładem polisacharydu pozakomórkowego może być kwas hialuronowy, składnik substancji międzykomórkowej tkanki łącznej. Dla zbudowania polisacharydu glukoza jest najpierw fosforylowana przy udziale ATP. Powstaje glukozo-6-fosforan, przekształcany potem enzymatycznie w glukozo- 1-fosforan. Na tym etapie następuje łączenie się cukru z UTP. W przypadku biosyntezy glikogenu powstaje urydyno- dwufosfoglukoza (UDPG) oraz pirofosforan. UDPG jest przenośnikiem reszty glikozylowej, tak jak ATP przenosi grupy fosforanowe i może przekazać glukozę łańcuchowi glikogenu, wydłużając go o jedną jednostkę. Można to przedstawić schematem:

Leave a Reply