Ostatnie badania wskazują

Wydaje się, że polimeraza R-DNA jest niezbędną dla procesu tran-sformacji zachodzącej pod wpływem wirusów RNA. Istnieje bowiem ścisła zależność pomiędzy hamowaniem efektu cytopatogennego i tran-sformującego a hamowaniem aktywności tego enzymu pod wpływem pochodnych antybiotyku rifamycyny.

Ostatnie badania wskazują, że polimeraza R-DNA znajduje się nie tylko we wszystkich onkogennych wirusach RNA, lecz również w wirusach nieonkogennych, jak np. wirusach visna i foamy.

Obecność tego enzymu wykazano w komórkach białaczki mysiej, ko-mórkach mysich zawierających wirusy onkogenne, jak również w ho-dowlach pewnych ustalonych linii komórkowych (HeLa, L-929), nie za-każonych wirusami. W tym ostatnim przypadku sądzi się jednak, że jest to rezultatem infekcji latentnej. Wyizolowana z takich komórek polimeraza DNA kopiuje DNA na matrycach sztucznego RNA. Z komórek raka wysiękowego Ehrlicha również wyizolowano podobny enzym. Jego rola i pochodzenie są nie znane, ale nie wyklucza się obecności jakichś wirusów latentnych jako ich źródła.

Leave a Reply