Oprócz niektórych danych

Opisano również około 30 rodzin, w których w kolejnych pokoleniach występował nowotwór siatkówki oka. Z drugiej zaś strony znane są rodziny, w których wśród kolejnych pokoleń nowotwory pojawiają się bardzo rzadko lub nie występują wcale.

Oprócz niektórych danych ¡spośród cytowanych powyżej, Gross oparł swą hipotezę na następujących danych doświadczalnych: 1. Limfomatoza kurcząt, wywołana wirusem białaczki, była przeno-szona przez zarodki kurcząt.

-2. Rak sutka myszy przenosił się z jednego pokolenia na drugie za pomocą mleka (a ściślej „czynnika mleka”, wirusa MTV). Dalszym do-wodem dla rozwinięcia teorii pionowego przenoszenia było udowodnienie przez Grossa, że wirus białaczki mysiej przenoszony jest z pokolenia na pokolenie poprzez zarodki, z których zresztą udało mu się tego wirusa wyizolować.

Leave a Reply