Ogólne zasady transportu ofiar wypadku

Problem transportu obejmuje zarówno rodzaj i szybkość przewiezienia, jak i wpływ transportu na stan pacjenta. Jest to zasada zbyt często lekceważona, wskutek czego za dobry uważa się błędnie transport jak najszybszy, nawet jeśli odbywa się on z pogwałceniem podstawowych zasad reanimacji czy pierwszej pomocy.

Szybki transport z wykorzystaniem wszystkich uprawnień pojazdu uprzywilejo-wanego powinien być ściśle ograniczony do przypadków tego wymagających. Należą tu:

– 1) dowóz lekarza na miejsce wypadku,

– 2) objawy krwotoku wewnętrznego,

– 3) mechaniczna przeszkoda w drogach oddechowych lub zgniecenie klatki pier-siowej,

– 4) otrucia substancjami żrącymi. 5) ugryzienie przez żmiję.

Natomiast zdecydowanie błędne jest przewożenie pacjenta z maksymalną szybkością, gdy w grę wchodzi:

– 1) uraz czaszki 2) urazy tkanek miękkich, nawet rozlegle 3) złamania i zwich-nięcia 4) uraz kręgosłupa 5) zatrucie środkami powodującymi utratę przytomności

– 6) krwotok z przewodu pokarmowego.

USZKODZENIA KRĘGOSŁUPA

Przyczyną uszkodzenia kręgosłupa może być: 1) uraz bezpośredni, a) gdy ruchomy jest przedmiot uszkadzający, b) gdy ruchomy jest poszkodowany, a uszkodzenie następuje w miejscu uderzenia 2) uraz pośredni, gdy uszkodzenie następuje w miejscu odległym, pod wpływem sił: a) zginających, b) prostujących, c) skręcających, d) działających w osi kości lub ciała, e) nagłego napięcia mięśni, f) nagłego zatrzymania się pojazdu (uszkodzenie z mechanizmu biczowego). Najczęściej mechanizm urazu jest złożony z kilku wyżej wymienionych elementów.

Leave a Reply