Kategoria Strony
Promocja Stron
    System reklamy Test
Promocja Stron

Obrażenia wielomiejscowe

Z Kliniki Chirurgii Dziecięcej 1P AM w Lublinie Dyrektor Instytutu: prof. dr ha,b. A. Gęfoala Kierownik Kliniki: doc. dr hab. med. Jerzy Osemlak

Obrażenia wielomiejscowe i wielonarządowe, ze względu na groźne dla pacjenta następstwa, stanowią najpoważniejszą grupę uszkodzeń ciała [3, 4, 5, 8[. Ich diagnozowanie, leczenie i następstwa zależą od postaci obrażenia oraz możliwości diagnostyczno-leczniczych. Na temat obrażeń wielomiejscowych i wielonarządowych ukazało się dużo publikacji [1, 12, 3, 4, 5, 6, 7, 8]. Szereg z nich opiera się na licznym materiale klinicznym i podaje cenne obserwacje i wnioski. Porównanie wyników leczenia tych obrażeń w różnych ośrodkach klinicznych jest zazwyczaj niemożliwe ze względu na brak jednolitych kryteriów ich podziału. W znacznej części opublikowanych prac nie dzieli się obrażeń na wielomiejscowe i wielonarządowe oraz nie wyróżnia i’ch postaci. W oparciu

o materiał Kliniki Chirurgii Dziecięcej w Lublinie przedstawimy postacie obrażeń wielomiejscowych i wielonarządowych.

Nasi pacjenci pochodzą z makroregionu lubelskiego, w którym zdecydowanie przeważa gospodarka rolna nad przemysłem. W związku z tym postacie obrażeń przez nas stwierdzone mogą być charakterystyczne dla terenów rolniczo-przemysłowych. Wyodrębnione postacie obrażeń będą stanowiły podstawę do dalszej dokładnej analizy okoliczności wypadków, ich diagnostyki i leczenia.

Wyniki badań. Pod pojęciem obrażenia wielomiejscowego rozumiemy uszkodzenia przynajmniej dwóch głównych okolic ciała w postaci: złamania, zwichnięcia, głębokiej rany, krwiaka i stłuczenia, które powodują zaburzenia funkcji. Okolicami tymi są: głowa, szyja, klatka piersiowa, brzuch i każda z kończyn.

Obrażeniem wielonarządowym jest według naszej definicji uszkodzenie przynajmniej dwóch różnych narządów. Mięśnie, powięzie, kości

– 1 stawy przyjęliśmy jako jeden narząd ruchu i ich obrażenia traktujemy jako jednonarządowe. Należy podkreślić, że obrażenia wielomiejscowe często współistnieją z wielonarządowymi.

Leave a Reply