Oba mechanizmy działania hormonów

Oba mechanizmy działania hormonów na stan czynnościowy komórki ilustruje ryc. 17. Hormony mogą wpływać na aktywność enzymów następującymi dro-gami (patrz także ryc. 18):

-1) ułatwić transport substratów poprzez błonę komórkową, 2) uwalniać substrat, który znajduje się w postaci związanej,

-3) , 4), 5) regulować dostęp do enzymu jego koenzymów, jonów, metali, ATP itp., 6) hormony same przez się mogą być koenzymami, warunek ten speł-niają np. estrogeny,

Leave a Reply