Kategoria Strony
Promocja Stron
    System reklamy Test
Promocja Stron

O zainicjowaniu syntezy mRNA

Jeżeli więc cząsteczka białka składa się tylko z jednego łańcucha po- lipeptydowego, to oznacza syntezę jednej cząsteczki kompletnego białka. Ale np. hemoglobina mająca w swojej strukturze dwa różne łańcuchy polipeptydowe wymaga do swojej syntezy obecności dwóch genów strukturalnych, z których jeden syntetyzuje łańcuch a, a drugi łańcuch |3. Powtarzając jeszcze raz:

-1 gen strukturalny = 1 łańcuch polipeptydowy. Czasem jako termin równoznaczny z genem strukturalnym używa się określenia cistron. Pojęcie cistronu powstało dzięki stosowaniu metod analizy genetycznej u mutantów bakteryjnych.

O zainicjowaniu syntezy mRNA przez gen strukturalny decyduje specyficzny odcinek DNA, zwany genem operatorem albo krótko operatorem. Rola operatora ogranicza się tylko do roli startera, sam operator

Kompletna cząsteczka białka nie prowadzi transkrypcji własnego informacyjnego RNA. Działanie ini-cjujące transkrypcję operatora nie jest jeszcze znane, do problemu tego wrócimy w dalszej części tego rozdziału.

Znane są przypadki, kiedy operator zawiaduje kilku genami struktu-ralnymi. Jak dotychczas znamy dwa warianty takiej sytuacji.

-1. Kompletna cząsteczka białka lub enzymu składa się z kilku pod- jednostek elementarnych. Wówczas geny strukturalne warunkujące syn-tezę poszczególnych jednostek, znajdują się pod kontrolą jednego wspól-nego operatora.

Leave a Reply