Łańcuch oddechowy

W błonach mitochondrialnych wewnętrznych występują akceptory elek-tronów. Te akceptory wymieniono w tabeli 3. Przy każdym obrocie cyklu kwasu cytrynowego (ryc. 9) czterokrotnie zachodzi utlenianie: trzy razy elektrony przejmuje NAD, a w przypadku utleniania burszty- nianu – bezpośrednio flawoproteid (dehydrogenaza kwasu bursztynowego). Flawoproteid należy do enzymów, w których akceptorem elektronów jest dwunukleotyd flawinoadeninowy (FAD).

Dalszy kierunek przenoszenia elektronów wynika ze zmian potencjału termodynamicznego przy przenoszeniu elektronów: z NADPI na fla- woproteidy, a stąd kolejno na ubichinon, cytochromy b,c,a oraz na tlen. Ta seria enzymów stanowi wspólną drogą, którą przebywają elektrony do tlenu i nazywa się ją łańcuchem oddechowym (ryc. 9).

Są dwie hipotezy dotyczące mechanizmu fosforylacji na poziomie łańcucha oddechowego: 1. Slatera z 1953 r., który postulował istnienie wysokoenergetycznych substancji pośrednich na trzech etapach trans-portu elektronów: NADcv>X, cytochrom buticv>Y, cytochrom auticv>Z. Mia-łyby one reagować ze wspólnym związkiem pośrednim P (Pcv>X, Pcv>Y, PooZ) i w tej formie fosforylowane przekazywałyby grupy fosforanowe na ADP. Zakłada się istnienie mechanizmu podobnego do fosforylacji podczas utleniania aldehydu 3-fosfoglicerynowego (p. str. 200).

Leave a Reply