Koncepcję uniwersalnej roli cAMP

W świetle badań Sutherlanda i wsp. wydaje się, że cAMP spełnia uniwersalną rolę stymulatora metabolizmu komórki, w zależności od jej właściwości biochemicznych. Dla poszczególnych rodzajów komórek (tkanek, narządów) cAMP wywiera różne efekty metaboliczne, ale me-chanizm jego powstawania z ATP i unieczynnianie do 5′-AMP jest zawsze podobny. Pojawienie się cAMP w komórce docelowej dla konkretnego hormonu tropowego (stymulującego) zakłada istnienie wysoce doskonałego układu rozpoznającego właściwy hormon. Układ rozpoznający identyfikuje się z cyklazą adenylową, enzymem zlokalizowanym w błonie komórkowej. Tak więc enzym ten spełniałby rolę transformatora, tłumaczącego niezrozumiałe dla komórki sygnały pierwotne (hormon stymulujący) środowiska na sygnały wtórne cAMP, rozumiane i realizowane zależnie od biochemicznego profilu komórki.

Koncepcję uniwersalnej roli cAMP w metabolizmie komórki zilustro-wano na ryc. 22. Przedstawiony schemat komórki wrażliwej na działanie konkretnego hormonu stymulującego ilustruje jednocześnie układ ujem-nego sprzężenia zwrotnego, tak istotny dla zachowania równowagi ustroju w warunkach działania bodźca środowiska wewnętrznego i zewnętrznego.

Leave a Reply