Kategoria Strony
Promocja Stron
    System reklamy Test
Promocja Stron

KeguSacja aktywności enzymów

O związku pomiędzy budową białka a jego właściwościami biologicznymi najlepiej’ można się przekonać na przykładzie enzymów. Czynność biologiczna enzymów jest zależna od obecności na ich powierzchni ob-szarów zwanych centrami aktywnymi. Centra aktywne mają mniej lub bardziej złożoną budowę, składają się z szeregu aminokwasów ułożonych w sposób umożliwiający wiązanie i przemianę substratu. Aminokwasy centrum aktywnego mogą być rozmieszczone nawet w odległych od siebie miejscach w łańcuchu polipeptydowym, a zbliżają się wza- jemnie w wyniku istnienia trzeciorzędowej struktury białka. Schemat hipotetycznego centrum aktywnego przedstawiono na ryc. 1. Poszczególne odcinki puste i zakreślone oznaczają sąsiadujące aminokwasy w łańcuchu polipeptydowym. Sfałdowanie łańcucha polipeptydowego odpowiada trzeciorzędowej strukturze enzymu. W opisanym przykładzie dla czynności centrum aktywnego niezbędna jest obecność aminokwasów oznaczonych zakreślonymi odcinkami. Pozostałe aminokwasy, mimo że znajdują się w centrum aktywnym, wobec sfałdowania łańcucha połi- peptydowego nie odgrywają większej roli w czynności enzymu.

Jeżeli charakter struktur białkowych wyższego rzędu zależy od śro-dowiska wewnętrznego komórki, wówczas należy wziąć pod uwagę moż-liwość pewnej plastyczności struktury białka w zależności od zmian środowiska. Problem, w jakim zakresie i czy w ogóle istnieje plastyczność struktury białka enzymatycznego w miejscu jego centrum aktywnego, nie jest ostatecznie rozstrzygnięty. Z tego między innymi powodu istnieją w dalszym ciągu dwie teorie tłumaczące przebieg i swoistość reakcji enzymatycznych. Historycznie pierwszą była teoria zamka i klu.~

Leave a Reply