Kategoria Strony
Promocja Stron
    System reklamy Test
Promocja Stron

Jednostka regulatorowa

Za powstawanie cAMP odpowiada swoisty enzym – cyklaza ade- nylowa, zlokalizowana u większości komórek w błonie komórkowej. Faktem tym tłumaczy się niepowodzenia w badaniach wpływu adrenaliny na aktywność fosforylazy w homogenatach komórek wątrobowych, pozbawionych frakcji błon komórkowych.

Jednostka regulatorowa znajduje się w powierzchownych częściach błony komórkowej, kontaktując się bezpośrednio ze środowiskiem mię-dzykomórkowym. Jednostka regulatorowa wykazuje charakterystyczne powinowactwo do odpowiedniego hormonu tropowego komórki, z drugiej strony jest ona także wrażliwa na stężenie różnych jonów. Zaskakujący jest np. fakt aktywowania enzymu – cyklazy adenylowej, przez fluorki, zwykle będące inhibitorami enzymów. Stąd uważa się, że budowa jednostki regulatorowej jest dość złożona: z jednej strony zawiera ona receptor dla odpowiedniego hormonu (tzw. dyskryminator), z drugiej strony receptor wiążący jony (z ang. transducer). 

Związanie części receptorowej z odpowiednim hormonem lub jonami powoduje, zapewne na drodze przemiany allosterycznej, aktywację jed-nostki katalitycznej enzymu. Jednostka katalityczna cyklazy adenylo- wej nazywana bywa także wzmacniaczem (z ang. amplificator), podnosi bowiem stężenie cAMP w komórce w granicach od 10’7 do 10‘5 mol.

Leave a Reply