Jałowa martwica głowy kości udowej

Lokalizację jałowych martwic aseptycznych u rosnących przedstawia ryc. 72. U dorosłych martwicy mogą ulec drobne kości w następstwie urazowego uszkodzenia naczyń (np. kość księżycowata), zatorów (odcinek kości objętej martwicą ma kształt klina) i nadmiernego nacisku (staw biodrowy).

Jałowa martwica głowy kości udowej u dzieci (necrosis aseptica capitis femoris, Legg-Calve-Perthes, osteochondritis coxae juvenilis, coxa plana). Wśród wszystkich martwic to umiejscowienie może prowadzić do największego upośledzenia ruchowego. Etiopatogeneza martwicy jądra kostnego głowy kości udowej jest związana według Grucy z nadmiernym przodoskręceniem kości udowej, które – jeśli do 4 roku życia nie nastąpi samowyleczenie – zwiększa się po tym okresie, gdyż dno panewki pozbawione nacisku rozwiniętej głowy kości udowej spycha ją na przednią krawędź panewki. Ustawienie kończyny w rotacji i opór krawędzi panewki prowadzą \ do częściowego złuszczenia głowy i jej martwicy.

Leave a Reply