Istotne znaczenie w czynności układu wieloenzymatycznego

Substratem i czynnikiem allosterycznym jest ta sama cząsteczka tlenu, chociaż w każdym przypadku jego rola będzie inna.

Istotne znaczenie w czynności układu wieloenzymatycznego, ściślej w układzie wieloenzymatycznym konkretnego łańcucha przemian meta-bolicznych, odgrywa bliskie sąsiedztwo poszczególnych enzymów. W ko-mórkach zwierzęcych obserwuje się występowanie kompleksu enzymów danego łańcucha przemian. Takim przykładem wieloenzymatycznego kompleksu może być dehydrogenaza kwasu pirogronowego (patrz rozdz. VII), w skład której wchodzi kilkadziesiąt podjednostek enzymów, jak np.: enzymy reduktazowo-transacetylazowe, dekarboksylaza pirogromanowa i dehydrogenaza amidu kwasu liponowego. Poszczególne enzymy tego kompleksu, rozdzielone, wykazują aktywność katalityczną, która jest jednak niższa. Istnienie tego typu kompleksów zapewnia niegroma- dzenie się produktów pośrednich reakcji wewnątrz cytoplazmy oraz bliskie sąsiedztwo kolejnych enzymów łańcucha przemian. Znaczenie tych kompleksów ma polegać także na wzajemnej interakcji miejsc allo- sterycznych różnych enzymów, co wpływa na powinowactwo centrów aktywnych do substratów.

Leave a Reply