Kategoria Strony
Promocja Stron
    System reklamy Test
Promocja Stron

Inny antybiotyk, gramicydyna

Przedstawia to schemat na ryc. 19. W przedstawionym schemacie nie jest konieczne założenie, że cząsteczki nośnika poruszają się w błonie. Mogą one tworzyć łańcuch (ryc. 20), po którym transporto-wana substancja „przechodzi” na drugą stronę błony. Takimi nośnikami w błonach biologicznych są lipoproteidy biorące udział w transporcie kationów.

Przykładem nośnika kationów może być walinomycyna, antybiotyk o cząsteczce kolistej średnicy 1,2-1,6 nm, zbudowanej z a-aminokwa- sów i a-hydroksykwasów. Walinomycyna tworzy specyficzne kompleksy z jonami K+ wewnątrz cząsteczki jest miejsce dobrze dopasowane do wielkości jonu K+ wraz z jego otoczką wody hydratacyjnej. Dodana do środowiska, w którym są zawieszone erytrocyty albo izolowane mito-chondria, znacznie zwiększa przenikanie K+ do wnętrza tych struktur. Antybiotyk dyfunduje ze środowiska do błony, gdzie działa jako nośnik, co można wnosić z zachowania się szybkości transportu K+ przy różnych stężeniach walinomycyny. Transport przebiega zgodnie z założeniami przedstawionymi na ryc. 19. Mimo stosunkowo małego stężenia walinomycyny w heterogennynr środowisku błony szybki transport jest możliwy dzięki dużej liczbie obrotów cząsteczki w błonie, rzędu 104 jonów K+ na sek.

Inny antybiotyk, gramicydyna, również ułatwiający przenoszenie ka-tionów przez błony, działa raczej w sposób przedstawiony na ryc. 20, tworząc „kanał”, przez który są przemieszczane jony. 

Leave a Reply