Kategoria Strony
Promocja Stron
    System reklamy Test
Promocja Stron

Hormon adrenokortykotropowy

Hormon adrenokortykotropowy. Działa raczej na przebieg translacji, ponieważ informacyjny RNA, odpowiedzialny za syntezę enzymów istotnych w syntezie kortykosterydów, należy do „stabilnych długo żyjących” mRNA.

Biologiczne znaczenie cyklicznego adenozyno-3’5′-jednofosforanu. Mnogość metabolicznych efektów powodowanych przez hormony tłumaczy niezwykle frapująca hipoteza, w której główna rola przypada cyklicznemu adenozyno-3’5′-jednofosforanowi (cAMP). Hipoteza ta, której twórcą jest E. W. Sutherland , powstała jako wynik badań nad wpływem adrenaliny na przemianę węglowodanową komórki wątrobowej. Podanie adrenaliny lub jej podwyższony poziom w wyniku działania bodźców zewnętrznych prowadzi do wzrostu poziomu estrów fosforanowych glukozy w komórce, a następnie wydzielenia wolnej glukozy do krwiobiegu. Estry fosforanowe glukozy powstają w wyniku rozpadu glikogenu w obecności enzymu – fosforylazy. Fosforylaza ta występuje w komórce wątrobowej w dwóch postaciach – aktywnej i nieaktywnej. Od dawna wiedziano, że jedną z pierwszych oznak działania adre- naliny na metabolizm komórki wątrobowej jest wzrost aktywności fosfo- rylazy. Zaskakujące okazało się spostrzeżenie Sutherlanda i wsp. o braku aktywacji fosforylazy w homogenatach komórek wątrobowych po-zbawionych frakcji błon komórkowych. Końcowym wnioskiem tych do-świadczeń było stwierdzenie, że za hiperglikemiczny efekt adrenaliny, czyli aktywację fosforylazy w komórce wątrobowej, odpowiedzialny jest ciepłostały czynnik cAMP. cAMP został opisany w 1957 r. przez Sutherlanda i Ralla oraz Cooka, Lipkina i Markhama jednocześnie. Ilość cAMP w komórce znajduje się pod ścisłą kontrolą układów enzymatycz-nych komórki.

Leave a Reply