Esliogeny

Esliogeny. Wprowadzone hormony przenikają do jądra komórkowego, gdzie ulegają związaniu z pewnym charakterystycznym białkiem. Białko to wiąże nawet estrogeny syntetyczne.

Znakowany trytem 17-[3-estradiol po przeniknięciu do jądra komór-kowego gromadzi się w najbliższej okolicy tzw. chromosomów szczo-teczkowych. Jest to pewną analogią do działania ekdysonu.

Segal i wsp. przeprowadzili serię doświadczeń, potwierdzających do-mniemany wpływ estrogenów na transkrypcję i translację. Sporządzali oni roztwór RNA z macicy szczurzyc, które otrzymywały estrogeny w znacznych ilościach. Przepłukiwanie rogów macicy kastrowanych poprzednio szczurzyc opisanym roztworem RNA powodowało cofanie się biochemicznych zmian „kastracyjnych”.

Leave a Reply