Kategoria Strony
Promocja Stron
    System reklamy Test
Promocja Stron

Entropia

Na podstawie rachunku prawdopodobieństwa Boltzman zdefiniował entropię jako logarytm z prawdopodobieństwa stanu. S = k In W (1) gdzie S •- entropia, W – prawdopodobieństwo stanu oraz k – stała Boltzmana. Przejście ze stanu mniej prawdopodobnego do bardziej praw-dopodobnego wiąże się ze zmniejszeniem stopnia uporządkowania układu. Entropia stanowi zatem również miarę stopnia uporządkowania układu.

Entropia może stanowić kryterium odróżniające proces odwracalny od nieodwracalnego dla układu odosobnionego (np. w doświadczeniu w probówce). W przypadku zjawisk odwracalnych entropia układu od-osobnionego nie zmienia się, w przypadku zjawisk nieodwracalnych -• rośnie. Jak z tego wynika, przebieg zjawisk nieodwracalnych odbywa się w taki sposób, że entropia układu rośnie, czyli że zmiany zachodzą w kierunku najbardziej prawdopodobnym. Układ znajdzie się w stanie równowagi termodynamicznej, gdy jego entropia osiągnie wartość naj-wyższą. Zatem w odosobnionym układzie termodynamicznym entropia charakteryzuje kierunek przebiegu nieodwracalnych procesów.

Leave a Reply