Dwunukleotyd nikotynamidoadeninowy (NAD)

Podobnie jak ATP przenosi grupy fosforanowe, a acetylo-CoA grupy octanowe, tak również przenoszenie elektronów oderwanych podczas utleniania substratów odbywa się przy udziale uniwersalnych przenośni-ków. Jednym z nich jest NAD, który spotkaliśmy przy utlenianiu piro- gronianu. Także w cyklu kwasu cytrynowego zabiera on elektrony i wodory z utlenionych substratów (ryc. 9).

NAD jest koenzymem i łatwo odłącza się od części białkowej enzymu, od apoenzymu. Jednak w formie zredukowanej staje się mocno związany z białkiem •- prawdopodobnie wewnętrznych błon mitochondrialnych, gdzie elektrony są dalej transportowane na tlen, a jony H+ pozostają w roztworze. NAD nie przechodzi przez błony mitochondrial- ne i zredukowany NAD powstały w cytoplazmie, np. w przebiegu glikolizy (etap utleniania aldehydu 3-fosfoglicerynowego, p. str. 200), może przekazywać elektrony innym akceptorom, ale nie bezpośrednio tym w wewnętrznych błonach mitochondrialnych.

Leave a Reply