Czynniki aktywujące wirusy onkogenne i wirusy latentne

Powszechnie przyjmuje się, że chemiczne substancje rakotwórcze mogą wywierać swe działanie przez aktywację onkogennych wirusów latentnych. Czynników aktywujących znamy bardzo wiele, np. DMSO (dwu- metylosulfotlenek) ujawnia cząstki R w transformowanych wirusem po-lyoma komórkach chomika, siarczan hydrazyny podawany myszom po-woduje powstanie guzów, w których stwierdza się cząstki C, niewykry- walne w komórkach prawidłowych.

Są to przykłady aktywatorów chemicznie prostych, choć znane są czynniki bardziej skomplikowane, jak np. witaminy i hormony. Czyn-nikami aktywującymi wirusy latentne może być także promieniowanie rentgenowskie i utrafioletowe. Tak np. myszy o niskim wskaźniku wy-stępowania białaczek są nosicielami wirusa białaczki, ale nowotwór ten rzadko występuje u nich samorzutnie. Natomiast po naświetleniu pro-mieniami X lub po podaniu pewnych hormonów albo substancji rako-twórczych (pochodne fenantrenu) wskaźnik zapadalności raptownie się zwiększa, a z takich myszy udaje się wyizolować wirusa białaczki. Tak-

Leave a Reply