Bilans energetyczny

Bilans energetyczny pełnego istBeniarsśa glukozy Teraz łatwo będzie obliczyć liczbę cząsteczek ATP uzyskanych podczas spalania cząsteczki glukozy: 1. Z glikolizy w warunkach beztlenowych 2 ATP.

-2. W przebiegu glikolizy zachodzi utlenianie 2 cząsteczek aldehydu glicerynowego, a elektrony zabrane przez NAD w warunkach tlenowych mogą być transportowane łańcuchem oddechowym. Powstaje więc do-datkowo 2X3 ATP = 6 ATP.

-3. Przy utlenianiu 2 cząsteczek pirogronianu do acetylo-CoA elektrony zabiera NAD i znowu transportuje je łańcuchem oddechowym, dając 2X3 ATP = 6 ATP.

Leave a Reply