Artykuły

O harmonii i ekonomice pracy komórki

O harmonii i ekonomice pracy komórki mają decydować powiązania pomiędzy poszczególnymi operonami. Na kolejnych rycinach 11 i 12 przedstawiono naprzemienną indukcję oraz represję przez produkty dwóch reakcji enzymatycznych.

Oba przykłady wzajemnych powiązań pomiędzy dwoma różnymi ope-ratorami nie wyczerpują wszystkich możliwości tego typu interakcji.

Read the rest of this entry »

Przenoszenie chorób nowotworowych

Liczba guzów, które mogą być przenoszone na innych osobników za pomocą bezkomórkowych wyciągów systematycznie wzrasta i obecnie wydaje się, że przy stosowaniu właściwych warunków doświadczalnych większość guzów badanych zwierząt da się przenieść tą drogą. Jest bardzo prawdopodobne, że wywołane onkogennymi wirusami nowotwory kurcząt, myszy, szczurów, chomików i innych gatunków zasadniczo nie różnią się swym pochodzeniem od nowotworów występujących u ludzi. Jeśli to założenie jest prawdziwe, to wszystkie nowotwory i białaczki, łącznie z ludzkimi, mogą być wywołane wirusami onkogennymi. Przyczynkiem do takiego ujęcia niech będzie fakt znalezienia w komórkach ludzkiej białaczki RNA o identycznych właściwościach do RNA wirusa białaczki mysiej.

Read the rest of this entry »

Nagłe przemieszczenie jądra miażdżystego

Lekkiego stopnia osłabienie siły mięśniowej oraz zaniki mięśniowe występują zazwyczaj w przebiegu długotrwałego drażnienia korzenia (rozciągnięcie lub zwyrodnienie włókniste). W przypadkach poważniejszych dochodzi do dużego stopnia zaników mięśniowych oraz niedowładów.

Read the rest of this entry »

U myszy z antygenami H-2b

Żeby więc określić czy dany szczep myszy będzie wrażliwy na wirusa Frienda, czy też nie, należy uwzględnić dwa oddzielne geny, Fv-1 i Fv-2. Innym genem gospodarza, wpływającym na odpowiedź na FV, jest gen Rgv-1 (resistence to Gross virus – gen oporności na wirusa Grossa), który został zidentyfikowany podczas badań nad wrażliwością na wirusa białaczki Grossa. Gen ten odpowiedzialny jest za splenomegalię i za odpowiedź immunologiczną na antygeny związane z infekcją wirusową. Gen ten zlokalizowany jest blisko genu Ir-1, regulującego poziom odpo-wiedzi immunologicznej na szereg antygenów. To może sugerować, że intensywność odpowiedzi immunologicznej na antygen wirusowy może również być regulowana genem Ir-1, a oporność na FV, określana genem Rgv, jest tylko silniejszą odpowiedzią na antygen tego wirusa, określaną zasadniczo przez Ir-1.

Read the rest of this entry »

Glikoliza

Beztlenowa przemiana glukozy, związku sześciowęglowego, na dwa związki trójwęglowe (pirogronian albo mleczan) nazywa się glikolizą. Towarzyszy jej zmiana potencjału termodynamicznego AG’ = -52 000 cal/mol. Wymienione wyżej związki szybko przechodzą przez błony komórkowe, glukoza może więc łatwo być doprowadzona do miejsca, gdzie przebiega glikoliza, a produkty reakcji mogą zostać skutecznie usunięte z komórki. Pośrednie metabolity, uszeregowane na ryc. 5 w kolejności ich powstawania podczas glikolizy, są estrami fosforanowymi. Estry fos-foranowe przechodzą przez błonę komórkową bardzo wolno, praktycznie, można powiedzieć, nie przechodzą wcale. Dzięki tej właściwości błon estry zostają zatrzymane wewnątrz komórki, w której zachodzi glikoliza.

Read the rest of this entry »

Flotacja w nasyconym roztworze

Flotacja w nasyconym roztworze siarczanu cynku połączona z wirowaniem: – 1. Umieścić porcję kalu wielkości ok. 0,25 g w probówce wirowniczej o pojemności 10-15 cm3.

Read the rest of this entry »