Aktomiozyna

Aktyna i miozyna w roztworze łatwo łączą się w kompleks – aktomio- zynę. W odpowiednio dobranych warunkach można bezpośrednio z mięśni izolować aktomiozynę. Aktomiozyna, podobnie jak aktyna i miozyna, hydrolizuje ATP do ADP i fosforanu, ale aktywność ta jest dużo wyższa niż aktywność samej miozyny i jest aktywowana zarówno jonami Ca2+, jak i Mg2+. Hydrolizie tej towarzyszy rozpad aktomiozyny na aktynę i miozynę.

Powszechnie przyjęty jest pogląd, że powtarzające się cykle tworzenia i rozpadu aktomiozyny są przyczyną mechanicznych zmian zachodzących podczas skurczu. Na powierzchni filamentów grubych widoczne są „mostki”, wypustki sterczące w kierunku filamentów cienkich (ryc. 16). Są one utworzone przez rozszerzone, globularne części cząsteczek miozyny, podczas gdy wydłużone odcinki cząsteczek biegną w osi fila- mentu. W „mostkach” znajdują się miejsca aktywne ATP-azy miozyno- wej i miejsca wiązania się z aktyną. Sama miozyna wykazuje niską aktywność ATP-azową przy stężeniach jonów Ca2+ i Mg2+, które praw-dopodobnie istnieją w cytoplazmie kurczącej się komórki.

Leave a Reply